Qvinns medlemsvillkor

 

 1. Allmänt

 

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Qvinns AB (nedan kallad Qvinns) och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

 

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För kunder som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss är 16 år och i vuxens sällskap är lägsta åldern 13 år.

 

 1. Distansavtalslagen

 

Qvinns följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Qvinns om hon ångrat sitt köp.

 

 1. Hälsotillstånd

 

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att hon utan risk kan delta i aktiviteterna på Qvinns.  Kunden åtar sig allt ansvar för sitt deltagande, sina aktiviteter och sitt bruk av Qvinns utrustning.

Qvinns ansvarar inte för vare sig personskador eller andra skador som uppkommer p.g.a. olycksfall vid träning eller vistelse i gymmet eller skador som andra medlemmar eller besökare orsakar.

 

 1. Trivselregler och träningsföreskrifter

 

Identifikation skall kunna uppvisas för Qvinns personal varje gång kunden besöker gymmet. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivsel-, säkert och ordningsregler. Kund skall följa de metoder  och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Qvinns personal. All träning sker i en drogfri miljö enligt metoden 100% ren hårdträning.

Fotografering och filmning i Qvinns lokaler får enbart ske med ett godkännande av ansvarig personal.

 

 1. Avtalstid och uppsägning

 

Omfattningen av Qvinns olika former av medlemskap och avgifterna för dessa, framgår av Qvinns vid var tid gällande beskrivning av utbud av sina tjänster och därtill hörande aktuell prislista.

Qvinns erbjuder ett löpande tillsvidare avtal (medlemskap) utan bindningstid med en månads uppsägningstid eller för vissa av Qvinns erbjuden bindningstid efter vilken medlemskapet gäller. Medlemskapet sägs upp skriftligt.

 

 1. Avstängning vid utebliven betalning

 

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning till betalning sker.

 

 1. Prisändringar

 

Qvinns äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

 

 1. Betalning vid månadsvis betalning

 

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad.

Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.

 

Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Qvinns en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Qvinns skulden till inkasso. Qvinns har rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Qvinns konto. Om Qvinns inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Qvinns rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

 

 1. Ändring av kundens personuppgifter

 

Kunden skall omgående underrätta Qvinns om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.

Qvinns ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

 

 1. Ansvar för kundens ägodelar, olycksfall och force majeure

 

Qvinns ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

Qvinns ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

Qvinns ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför Qvinns kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på Qvinns gym, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

 

 1. Praktiska ändringar

 

Qvinns förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via Qvinns hemsida.

 

 1. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Qvinns behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till.

Vilken data sparas?

För att kunna identifiera dig som kund och betalare hanteras följande:
Namn
Adress
Personnummer
Medlemskap

Beroende på hur du betalar kan följande uppgifter om dig hanteras följande:
Kortuppgifter
Bankkontouppgifter
Personnummer
Faktura-uppgifter, namn och adress
E-post

För att vi ska kunna kontakta dig och för att du ska kunna logga in i systemet hanteras följande:
E-post
Telefonnummer

För vår och er egen statistik hanteras följande:
Pass- och aktivitetshistorik
Incheckningshistorik
Kön
Köphistorik
Medlemskapshistorik

I bokföringssyfte hanterar vi följande:
Köphistorik
Missade betalningar

Hur länge sparas mina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge du är kund och medlem hos oss. Därefter kommer vi automatiskt att rensa bort dina uppgifter inom 1 år.
Din betalningshistorik sparas så lång tid som krävs enligt bokföringslagen.

Vilka rättigheter har jag?
Som kund hos oss har du vissa rättigheter när det kommer till hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till tillgång – Du kan begära ut ett utdrag med all data som vi har sparat om dig.

Rätt till rättelse – Du har rätt att korrigera den data vi har sparat om dig.

Rätt till radering – Du har rätt att begära total radering av din data från vårt system. OBS, detta går bara göra när du inte längre har ett aktivt avtal med oss.

Rätt till begränsning – Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, t.ex. när du anser att de är felaktiga och begärt rättelse.

Rätt att göra invändningar – Du har rätt att göra invändningar på hur vi hanterar dina personuppgifter, t.ex. kan du neka att dina uppgifter används i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få en kopia på din data i ett strukturerat och maskinläsligt format.

Rätt att framföra klagan – Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

 

Kundens uppgifter behandlas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

 

 1. Medgivande

 

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Qvinns AB för överföring till denne.

 

 1. Annan betalare

 

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

 

 1. Tvist

Uppstår tvist mellan Medlemmen och Qvinns skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan Medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Qvinns förbinder sig att följa nämndens rekommendation. Medlemmen och Qvinns äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.

 

 

 • Qvinns
 • Qvinns